Na komendę zgłaszają się osoby oszukane na Internetowych zakupach

Bądźmy ostrożni w trakcie internetowych zakupów. Bielscy policjanci otrzymują od mieszkańców powiatu zgłoszenia takich właśnie przestępstw. Funkcjonariusze przypominają jak uniknąć internetowego oszustwa i nie stać się jego ofiarą.

W miniony weekend do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim zgłosiła się młoda bielszczanka, która nie doczekała się zabawki zamówionej na jednym z portali wysyłkowych. Jak się okazało, pokrzywdzona wpła­ci­ła pie­nią­dze na wska­za­ne konto, za­baw­ka jednak do niej nie do­tar­ła, a pie­nią­dze nie zo­sta­ły od­da­ne.

Jak w każdym okresie przedświątecznym, do bielskiej policji  wpływa większa ilość zgłoszeń dotyczących oszustw związanych z zakupami internetowymi. Przestępstwa tego typu są jednak zgłaszane przez cały rok, ponieważ coraz więcej osób korzysta z tej bardzo wygodnej formy zakupów.

Sche­mat jest bar­dzo po­dob­ny: oszu­ści za­miesz­cza­ją bar­dzo atrak­cyj­ną finan­so­wo ofer­tę kupna róż­nych przed­mio­tów po­przez por­ta­le au­kcyj­ne, ogło­sze­nio­we, skle­py in­ter­ne­to­we, za­kła­da­jąc fik­cyj­ne konta, czy też pro­fi­le. Ofia­ra kon­tak­tu­je się z oszu­stem by kupić towar, a oszust chce otrzy­mać pie­nią­dze przed re­ali­za­cją za­mó­wie­nia. Po wpła­cie pie­nię­dzy na wska­za­ne konto, kon­takt ze sprze­da­ją­cym jest utrud­nio­ny, póź­niej naj­czę­ściej się urywa.

Jak unik­nąć oszu­stwa?

Ofer­ty sprze­da­ży w za­ni­żo­nej cenie nie od­po­wia­da­ją­cej war­to­ści rze­czy­wi­stej po­win­ny wzbu­dzić naszą po­dejrz­li­wość. Nie za­wsze to, co wi­docz­ne na zdję­ciu musi być takie samo w rze­czy­wi­sto­ści, lub na­by­te przez sprze­daw­cę w spo­sób le­gal­ny.

Jeśli chce­my wziąć udział w au­kcji in­ter­ne­to­wej, sprawdź­my wia­ry­god­ność sprze­daw­cy, jego po­przed­nie au­kcje oraz opi­nie ku­pu­ją­cych na jego temat.

Jeśli li­cy­tu­je­my w au­kcji in­ter­ne­to­wej, po­cze­kaj­my do za­koń­cze­nia au­kcji zanim prze­le­je­my pie­nią­dze sprze­daw­cy. Sprawdź­my, czy sprze­daw­ca umoż­li­wia opła­tę przy od­bio­rze – to rów­nież wska­zu­je na jego wia­ry­god­ność.

Ko­rzy­sta­jąc z za­gra­nicz­nych ser­wi­sów au­kcyj­nych nie dajmy się na­mó­wić na trans­ak­cję poza au­kcją. Jeśli do­sta­nie­my maila z in­for­ma­cją o wy­gra­niu au­kcji, sprawdź­my do­kład­nie czy wia­do­mość po­cho­dzi od rze­czy­wi­ste­go sprze­daw­cy, zwłasz­cza, gdy wska­za­ny jest numer konta, na który masz prze­lać na­leż­ność. Gdy mamy wąt­pli­wo­ści – na­wiąż­my ko­re­spon­den­cję ze sprze­da­ją­cym.

Pa­mię­taj­my, że za­wsze w razie ja­kich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści mo­że­my skon­tak­to­wać się z ob­słu­gą por­ta­lu au­kcyj­ne­go. Przed za­war­ciem ja­kiej­kol­wiek trans­ak­cji w In­ter­ne­cie na­le­ży do­ko­nać wszel­kich moż­li­wych spraw­dzeń osoby sprze­da­ją­cej, czy firm po­śred­ni­czą­cych w sprze­da­ży.

źródło: KPP Bielsk Podlaski

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Bielsk Podlaski

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...