Przyjmują do pracy w Policji w Hajnówce

Podlaski Komendant Wojewódzki Policji ogłosił rozpoczęcie naboru do struktur Policji w regionie. Zatrudnienie się w jednostkach mundurowych będzie możliwe w drodze konkursu na który składają się preferencje kandydata w zakresie wykształcenia oraz umiejętności dodatkowych.

Punkty możliwe do uzyskania w zakresie wykształcenia :

 • wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 punktów,
 • wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów,
 • wykształcenie wyższe /licencjat, inżynier/ – 4 punkty,
 • wykształcenie średnie /ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania/ – 2 punkty.

Punkty możliwe do uzyskania  z tytułu umiejętności dodatkowych:

 • Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 punkty,
 • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,
 • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty,
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 punkty.

Przypominamy, że Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

hajnowka-policja-00

Dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65 lub w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...